It is gucci replica more environmentally friendly with handbags replica, Nappa leather, replica handbags imported horse oil leather and so on. The fabric is replcia watches uk in quality and easy rolex replica care for, so that the owner does not have to rack his brains for how to maintain the bag.
TRUNG T?M PHáT TRI?N QU? NHà ??T T?NH ??NG THáP

BAN QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG NHÀ Ở SINH VIÊN

 Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban QLVH
Phạm Chí Thời - Kỹ sư xây dựng Chức vụ:  Trưởng ban QLVH
Nguyễn Phú Thịnh  - Kỹ sư tin học Chức vụ: P. Trưởng ban QLVH
 Thành viên của Ban QLVH
Nguyễn Đình Trinh - Cử nhân kinh tế Chức vụ: Kế toán
Lê Thị Ngọc Giã Chức vụ: Văn thư - LT, Thủ quỹ
Lê Phùng Bá Tiến Chức vụ: Kỹ thuật viên
Ngô Huỳnh Thanh Sang Chức vụ: Kỹ thuật viên
Nguyễn Phương Tài Ngân Chức vụ: Công tác học sinh - sinh viên
   
???ng day nóng
(0277) 8578 285
 


stats counter
 
  


Trang ch? | Gi?i thi?u | Th?ng báo | Bi?u m?u | Liên h?
NHà ? SINH VIêN T?P TRUNG THàNH PH? CAO L?NH
V?n phòng: 01 - 03 Hùng V??ng, Ph??ng 2, TP. Cao L?nh, t?nh ??ng Tháp
?i?n tho?i: (0277) 8578 285               Fax: (0277) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Tr??ng ban biên t?p: L?u Minh Trí - Giám ??c Trung tam Phát tri?n qu? nhà ??t T?nh
Xay d?ng và phát tri?n b?i Ban Qu?n ly v?n hành và S? d?ng
Nhà ? Sinh viên khu v?c thành ph? Cao L?nh