It is gucci replica more environmentally friendly with handbags replica, Nappa leather, replica handbags imported horse oil leather and so on. The fabric is replcia watches uk in quality and easy rolex replica care for, so that the owner does not have to rack his brains for how to maintain the bag.
TRUNG T?M PHáT TRI?N QU? NHà ??T T?NH ??NG THáP

Trách nhiệm và quyền lợi của trưởng phòng

Trách nhiệm

- Lên lịch trực phòng và hành lang của phòng mình và kiểm tra việc thực hiện của các thành viên.

- Báo cáo với Ban Quản lý vận hành và sử dụng nhà ở sinh viên hay cán bộ bảo vệ những hành vi vi phạm kỷ luật của sinh viên trong phòng hoặc trong phòng có sinh viên đi vắng nhiều hơn 05 ngày.

- Có trách nhiệm thu và nộp lại cho phòng Kế toán tài vụ của nhà ở sinh viên tập trung tiền điện, tiền nước và tiền Internet đúng thời gian quy định.

- Nhắc nhở các thành viên giữ gìn tài sản, thiết bị trong phòng mình cũng như của khu nhà ở sinh viên tập trung.

- Chịu trách nhiệm về hoạt động, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh trong phòng.

- Xây dựng tập thể phòng vững mạnh, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau.

- Phản ảnh những bức xúc, yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của phòng thông qua cán bộ quản lý hoặc trực tiếp gặp Trưởng ban QLVH.

- Nghiêm chỉnh chấp hành và nhắc nhở các thành viên trong phòng thực hiện tốt nội quy nhà ở sinh viên tập trung kèm theo Quyết định số 881/QĐ-PTNĐ-QLVH ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất Tỉnh.

Quyền lợi

Miễn phí dịch vụ Internet.          

???ng day nóng
(0277) 8578 285
 


stats counter
 
  


Trang ch? | Gi?i thi?u | Th?ng báo | Bi?u m?u | Liên h?
NHà ? SINH VIêN T?P TRUNG THàNH PH? CAO L?NH
V?n phòng: 01 - 03 Hùng V??ng, Ph??ng 2, TP. Cao L?nh, t?nh ??ng Tháp
?i?n tho?i: (0277) 8578 285               Fax: (0277) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Tr??ng ban biên t?p: L?u Minh Trí - Giám ??c Trung tam Phát tri?n qu? nhà ??t T?nh
Xay d?ng và phát tri?n b?i Ban Qu?n ly v?n hành và S? d?ng
Nhà ? Sinh viên khu v?c thành ph? Cao L?nh