It is gucci replica more environmentally friendly with handbags replica, Nappa leather, replica handbags imported horse oil leather and so on. The fabric is replcia watches uk in quality and easy rolex replica care for, so that the owner does not have to rack his brains for how to maintain the bag.
TRUNG T?M PHáT TRI?N QU? NHà ??T T?NH ??NG THáP

Trách nhiệm thành viên trong phòng ở

- Tuân theo sự lãnh đạo của trưởng phòng.

- Báo cáo với trưởng phòng khi đi khỏi nhà ở sinh viên tập trung.

- Đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong học tập, trong sinh hoạt hàng ngày.

- Chấp hành nghiêm nội quy của nhà ở sinh viên tập trung.

- Xây dựng phòng ở văn hóa có lối sống lành mạnh, giữ phẩm chất đạo đức tốt của người sinh viên.

???ng day nóng
(0277) 8578 285
 


stats counter
 
  


Trang ch? | Gi?i thi?u | Th?ng báo | Bi?u m?u | Liên h?
NHà ? SINH VIêN T?P TRUNG THàNH PH? CAO L?NH
V?n phòng: 01 - 03 Hùng V??ng, Ph??ng 2, TP. Cao L?nh, t?nh ??ng Tháp
?i?n tho?i: (0277) 8578 285               Fax: (0277) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Tr??ng ban biên t?p: L?u Minh Trí - Giám ??c Trung tam Phát tri?n qu? nhà ??t T?nh
Xay d?ng và phát tri?n b?i Ban Qu?n ly v?n hành và S? d?ng
Nhà ? Sinh viên khu v?c thành ph? Cao L?nh