It is gucci replica more environmentally friendly with handbags replica, Nappa leather, replica handbags imported horse oil leather and so on. The fabric is replcia watches uk in quality and easy rolex replica care for, so that the owner does not have to rack his brains for how to maintain the bag.
TRUNG T?M PHáT TRI?N QU? NHà ??T T?NH ??NG THáP

TIỀN THẾ CHÂN TÀI SẢN

Ngoài tiền thuê chỗ ở, sinh viên phải đóng một khoản tiền thế chân tài sản: quy định cụ thể 300.000 VNĐ/Sinh viên. (Khoàn tiền này dùng để xử lý những sinh viên vi phạm nội quy Nhà ở sinh viên)

Số tiền này sẽ được hoàn trả lại cho sinh viên sau khi sinh viên chấm dứt hợp đồng mà sinh viên không làm hư hỏng tài sản, thiết bị hoặc đã thanh toán các khoản nợ (nếu có) cho Nhà ở sinh viên và sau khi đã mang toàn bộ đồ dùng cá nhân ra khỏi chỗ ở đã thuê.

???ng day nóng
(0277) 8578 285
 


stats counter
 
  


Trang ch? | Gi?i thi?u | Th?ng báo | Bi?u m?u | Liên h?
NHà ? SINH VIêN T?P TRUNG THàNH PH? CAO L?NH
V?n phòng: 01 - 03 Hùng V??ng, Ph??ng 2, TP. Cao L?nh, t?nh ??ng Tháp
?i?n tho?i: (0277) 8578 285               Fax: (0277) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Tr??ng ban biên t?p: L?u Minh Trí - Giám ??c Trung tam Phát tri?n qu? nhà ??t T?nh
Xay d?ng và phát tri?n b?i Ban Qu?n ly v?n hành và S? d?ng
Nhà ? Sinh viên khu v?c thành ph? Cao L?nh