It is gucci replica more environmentally friendly with handbags replica, Nappa leather, replica handbags imported horse oil leather and so on. The fabric is replcia watches uk in quality and easy rolex replica care for, so that the owner does not have to rack his brains for how to maintain the bag.
TRUNG T?M PHáT TRI?N QU? NHà ??T T?NH ??NG THáP

NỘI QUY RA VÀO NHÀ Ơ SINH VIÊN

1. Cán bộ công chức đến làm việc, sinh viên nội trú, khách đến liên hệ công tác với Nhà ở sinh viên phải chịu sự kiểm soát của lực lượng bảo vệ và phải chấp hành nội quy ra vào Nhà ở sinh viên.

+   Thời gian mở cổng: 5 giờ 00 sáng

+   Thời gian đóng cổng: 22 giờ 30 phút

2. Tất cả cán bộ công chức, Sinh viên khi vào Nhà ở sinh viên, khách đến quan hệ công tác, thân nhân, bạn bè của sinh viên đến thăm phải theo sự hướng dẫn của bảo vệ.

3. Trang phục phải gọn gàng, lịch sự, kín đáo khi ra vào Nhà ở sinh viên.

4. Cấm mang hung khí, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ, ma túy, rượu, bia và các chất kích thích khác hoặc sách báo, tài liệu, tranh ảnh, băng đĩa và văn hóa phẩm có nội dung không lành mạnh vào trong Nhà ở sinh viên.

5. Các phương tiện đi lại: xe máy, xe đạp không được mang vào Nhà ở sinh viên mà phải gửi vào nơi quy định.

6. Sinh viên nội trú cần ra vào Ký túc xá ngòai giờ quy định (nếu có lí do chính đáng) phải thông báo trước với Ban Quản lý Vận hành và Sử dụng Nhà ở sinh viên.

7. Cán bộ công chức và sinh viên có trách nhiệm bảo quản tài sản, thiết bị trong phòng ở và những nơi công cộng trong Nhà ở sinh viên, cũng như tự bảo quản tài sản cá nhân và không đưa người lạ vào Nhà ở sinh viên./.

???ng day nóng
(0277) 8578 285
 


stats counter
 
  


Trang ch? | Gi?i thi?u | Th?ng báo | Bi?u m?u | Liên h?
NHà ? SINH VIêN T?P TRUNG THàNH PH? CAO L?NH
V?n phòng: 01 - 03 Hùng V??ng, Ph??ng 2, TP. Cao L?nh, t?nh ??ng Tháp
?i?n tho?i: (0277) 8578 285               Fax: (0277) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Tr??ng ban biên t?p: L?u Minh Trí - Giám ??c Trung tam Phát tri?n qu? nhà ??t T?nh
Xay d?ng và phát tri?n b?i Ban Qu?n ly v?n hành và S? d?ng
Nhà ? Sinh viên khu v?c thành ph? Cao L?nh