It is gucci replica more environmentally friendly with handbags replica, Nappa leather, replica handbags imported horse oil leather and so on. The fabric is replcia watches uk in quality and easy rolex replica care for, so that the owner does not have to rack his brains for how to maintain the bag.
TRUNG T?M PHáT TRI?N QU? NHà ??T T?NH ??NG THáP

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG TÀI SẢN

Tài sản trang bị cho mỗi phòng (thuộc sở hữu của QLVH) đủ để sinh viên sử dụng trong sinh hoạt và học tập. Sinh viên vào lưu trú phải thống nhất và ký tên vào biên bản kê khai tài sản trong phòng ở của mình; Đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường theo đúng quy định của QLVH về những hư hỏng, mất mát do mình gây ra đối với tài sản, trang thiết bị của nhà ở sinh viên. 

Tiền bồi thường làm hư hỏng, mất mát tài sản của nhà ở sinh viên tập trung: áp dụng theo quy định của QLVH (theo giá thị trường tại thời điểm bồi thường, tính nguyên bộ, nguyên giá, không tính khấu hao). 

Tải tập tin đính kèm
???ng day nóng
(0277) 8578 285
 


stats counter
 
  


Trang ch? | Gi?i thi?u | Th?ng báo | Bi?u m?u | Liên h?
NHà ? SINH VIêN T?P TRUNG THàNH PH? CAO L?NH
V?n phòng: 01 - 03 Hùng V??ng, Ph??ng 2, TP. Cao L?nh, t?nh ??ng Tháp
?i?n tho?i: (0277) 8578 285               Fax: (0277) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Tr??ng ban biên t?p: L?u Minh Trí - Giám ??c Trung tam Phát tri?n qu? nhà ??t T?nh
Xay d?ng và phát tri?n b?i Ban Qu?n ly v?n hành và S? d?ng
Nhà ? Sinh viên khu v?c thành ph? Cao L?nh