It is gucci replica more environmentally friendly with handbags replica, Nappa leather, replica handbags imported horse oil leather and so on. The fabric is replcia watches uk in quality and easy rolex replica care for, so that the owner does not have to rack his brains for how to maintain the bag.
TRUNG T?M PHáT TRI?N QU? NHà ??T T?NH ??NG THáP
Phòng ở Sinh viên
Diện tích: 32 m2

Nhà vệ sinh
Diện tích: 12 m2

STT

TÊN TRANG BỊ

ĐVT

SỐ LƯỢNG

SỐ CHỖ

01

Giường tầng

Bộ

04

08

02

Bàn học

Bộ

08

08

03

Ghế

Cái

08

08

04

Tủ quần áo

Cái

02

08

05

Quạt treo tường

Cái

02

Sử dụng chung

06

Đèn quỳnh quang

Cái

04

Sử dụng chung

07

Phòng tắm + Vệ sinh

Phòng

02                                                                                                      - Số người ở: 04.
  - Hình thức thuê: thuê theo tháng.
???ng day nóng
(0277) 8578 285
 


stats counter
 
  


Trang ch? | Gi?i thi?u | Th?ng báo | Bi?u m?u | Liên h?
NHà ? SINH VIêN T?P TRUNG THàNH PH? CAO L?NH
V?n phòng: 01 - 03 Hùng V??ng, Ph??ng 2, TP. Cao L?nh, t?nh ??ng Tháp
?i?n tho?i: (0277) 8578 285               Fax: (0277) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Tr??ng ban biên t?p: L?u Minh Trí - Giám ??c Trung tam Phát tri?n qu? nhà ??t T?nh
Xay d?ng và phát tri?n b?i Ban Qu?n ly v?n hành và S? d?ng
Nhà ? Sinh viên khu v?c thành ph? Cao L?nh