It is gucci replica more environmentally friendly with handbags replica, Nappa leather, replica handbags imported horse oil leather and so on. The fabric is replcia watches uk in quality and easy rolex replica care for, so that the owner does not have to rack his brains for how to maintain the bag.
TRUNG T?M PHáT TRI?N QU? NHà ??T T?NH ??NG THáP

GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ơ SINH VIÊN

Được thuê chỗ ở, sinh viên phải đóng các khoản dưới đây:

      1. Tiền thuê chỗ ở: Thời hạn thuê phòng của sinh viên được tính theo từng học kỳ, sinh viên đóng tiền thuê chỗ ở 01 lần cho 03 tháng và được tính theo công thức số tiền thuê phòng của 1 tháng/30 ngày x số ngày thuê. Số tiền thuê phòng của 1 tháng là 80.000 đồng/sinh viên.

2. Tiền thế chân tài sản: quy định cụ thể 300.000 đồng/sinh viên. Tiền thế chân tài sản sinh viên sẽ được nhận lại tại Bộ phận kế toán tài vụ nếu trong quá trình ở nội trú sinh viên không làm hư hỏng, mát mát tài sản, trang thiết bị trong Nhà ở sinh viên hoặc không bị vi phạm nội quy với mức xử lý vi phạm buộc ra khỏi nhà ở sinh viên và sau khi đã thanh toán các khoản nợ (nếu có).

3. Nộp tiền quá thời hạn: Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thu tiền thuê chỗ ở theo từng học kỳ, những sinh viên không nộp tiền thì xem như không có nhu cầu ở, QLVH sẽ xét bố trí cho sinh viên khác.

4. Tiền sử dụng điện, sử dụng nước, sử dụng Internet trong phòng ở: Thời gian đóng tiền sử dụng điện, nước, Internet từ ngày 02 đến ngày 10 của tháng dương lịch, đơn giá áp dụng:

     Phần điện: Chỉ số tiêu thụ, đơn giá theo quy định của ngành điện.

Phần nước: Khối lượng, đơn giá theo quy định của ngành nước.

Internet trong phòng ở: Đơn giá theo quy định của ngành viễn thông

 (Xem chi tiết tại  Nội quy sử dụng nhà ở sinh viên và quản lý sinh viên trong Nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh)

???ng day nóng
(0277) 8578 285
 


stats counter
 
  


Trang ch? | Gi?i thi?u | Th?ng báo | Bi?u m?u | Liên h?
NHà ? SINH VIêN T?P TRUNG THàNH PH? CAO L?NH
V?n phòng: 01 - 03 Hùng V??ng, Ph??ng 2, TP. Cao L?nh, t?nh ??ng Tháp
?i?n tho?i: (0277) 8578 285               Fax: (0277) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Tr??ng ban biên t?p: L?u Minh Trí - Giám ??c Trung tam Phát tri?n qu? nhà ??t T?nh
Xay d?ng và phát tri?n b?i Ban Qu?n ly v?n hành và S? d?ng
Nhà ? Sinh viên khu v?c thành ph? Cao L?nh