It is gucci replica more environmentally friendly with handbags replica, Nappa leather, replica handbags imported horse oil leather and so on. The fabric is replcia watches uk in quality and easy rolex replica care for, so that the owner does not have to rack his brains for how to maintain the bag.
TRUNG T?M PHáT TRI?N QU? NHà ??T T?NH ??NG THáP

HƯỚNG DẪN VỀ HỒ SƠ LƯU TRÚ

Các bạn sinh viên khi đến đăng ký ở nội trú chỉ cần đem theo giấy CMND, các thủ tục còn lại Ban quản lý Nhà ở sinh viên sẽ bổ sung vào hồ sơ của các bạn sau.

HỒ SƠ BỔ SUNG SAU GỒM:

1. Đơn đề nghị thuê chỗ ở phải có xác nhận của cơ sở đào tạo mà sinh viên đang theo học (có xác nhận của Trường) (Mẫu 01)

2. Bản cam kết thực hiện Nội quy Nhà ở sinh viên tập trung (Mẫu 03)

3. Hình 4 x 6 mới chụp : 02 tấm (01 tấm dán vào đơn đề nghị thuê chỗ ở, 01 tấm ghi đầy đủ họ tên, MSSV (nếu có), Trường vào phía sau hình và bỏ vào phong bì kèm theo)

4. Bản sao thẻ sinh viên hoặc bản sao giấy CMND (không cần công chứng, SV xuất trình bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ)

5. Giấy nộp tiền của Ngân hàng vào tài khoản của Ban quản lý vận hành và sử dụng Nhà ở sinh viên (nếu SV nộp tiền qua  ngân hàng)

6. Nếu sinh viên thuộc diện đối tượng ưu tiên thì mang theo giấy tờ chứng minh sinh viên thuộc đối tượng ưu tiên đó.

???ng day nóng
(0277) 8578 285
 


stats counter
 
  


Trang ch? | Gi?i thi?u | Th?ng báo | Bi?u m?u | Liên h?
NHà ? SINH VIêN T?P TRUNG THàNH PH? CAO L?NH
V?n phòng: 01 - 03 Hùng V??ng, Ph??ng 2, TP. Cao L?nh, t?nh ??ng Tháp
?i?n tho?i: (0277) 8578 285               Fax: (0277) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Tr??ng ban biên t?p: L?u Minh Trí - Giám ??c Trung tam Phát tri?n qu? nhà ??t T?nh
Xay d?ng và phát tri?n b?i Ban Qu?n ly v?n hành và S? d?ng
Nhà ? Sinh viên khu v?c thành ph? Cao L?nh