It is gucci replica more environmentally friendly with handbags replica, Nappa leather, replica handbags imported horse oil leather and so on. The fabric is replcia watches uk in quality and easy rolex replica care for, so that the owner does not have to rack his brains for how to maintain the bag.
TRUNG T?M PHáT TRI?N QU? NHà ??T T?NH ??NG THáP

CHUYỂN TIỀN QUA NGÂN HÀNG

Ngoài các thông tin yêu cầu của Ngân hàng, bắt buộc người chuyển tiền phải có thêm các thông tin trong nội dung giấy nộp tiền

1. Tên  đơn vị nhận tiền : ...................................................

2. Số tài khoản :  ..............................................................

3. Tại Ngân hàng : .............................................................

4. Họ tên người nộp : .........................................................

5. Số tiền nộp : .................................................................

6. Nội dung nộp : MÃ SỐ SINH VIÊN (MSSV) .................................. CỦA SV ........................TRƯỜNG .................................................LƯU TRÚ PHÍ (LTP) HỌC KỲ (HK)............... NĂM HỌC (NH)..............................     

(Ví dụ : MSSV 40600001 CỦA SV TRẦN VĂN A; TRƯỜNG: ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP; LTP HK2 NH 09 - 10)

                   Một số ví dụ mẫu giấy nộp tiền

Ghi chú : Sau khi nộp tiền và có đầy đủ nội dung trên thể hiện trong giấy nộp tiền của ngân hàng có đóng dấu và chữ ký của ngân hàng, sinh viên cầm giấy nộp tiền này kèm theo hồ sơ hợp lệ đến Khu nhà ở sinh viên để làm thủ tục nhận phòng ở ./.

???ng day nóng
(0277) 8578 285
 


stats counter
 
  


Trang ch? | Gi?i thi?u | Th?ng báo | Bi?u m?u | Liên h?
NHà ? SINH VIêN T?P TRUNG THàNH PH? CAO L?NH
V?n phòng: 01 - 03 Hùng V??ng, Ph??ng 2, TP. Cao L?nh, t?nh ??ng Tháp
?i?n tho?i: (0277) 8578 285               Fax: (0277) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Tr??ng ban biên t?p: L?u Minh Trí - Giám ??c Trung tam Phát tri?n qu? nhà ??t T?nh
Xay d?ng và phát tri?n b?i Ban Qu?n ly v?n hành và S? d?ng
Nhà ? Sinh viên khu v?c thành ph? Cao L?nh