It is gucci replica more environmentally friendly with handbags replica, Nappa leather, replica handbags imported horse oil leather and so on. The fabric is replcia watches uk in quality and easy rolex replica care for, so that the owner does not have to rack his brains for how to maintain the bag.
TRUNG T?M PHáT TRI?N QU? NHà ??T T?NH ??NG THáP
THÔNG BÁO
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ LƯU TRÚ TRỰC TIẾP
 Các bạn sinh viên có thể tiến hành đăng ký ở nội trú tại các địa điểm sau:
  Địa điểm:  Nhà ở sinh viên tập trung phường Hòa Thuận (Khu 1)
  Điện thoại: (067) 8578 285 - 0988 138 212
  Khi đến đăng ký các bạn vui lòng đem theo giấy CMND, chúng tôi sẽ tiến hành đăng ký lưu trú giúp các bạn.
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ LƯU TRÚ ONLINE
1. Sinh viên tiến hành nộp hồ sơ đăng ký lưu trú với chức năng Đăng ký lưu trú online trên Website Nhà ở sinh viên.
2. Sinh viên tải đơn đề nghị thuê chỗ ở (Tải về),ghi đầy đủ thông tin vào Đơn đề nghị thuê chỗ ở, gửi cho Cơ sở đào tạo nơi sinh viên đang theo học xác nhận.
3. Sau khi được cơ sở đào tạo xác nhận, sinh viên mang theo Đơn đề nghị thuê chỗ ở và giấy CMND đến địa điểm bên dưới để tiến hành đăng ký ở nội trú:
  Địa điểm:  Nhà ở sinh viên tập trung phường Hòa Thuận (Khu 1)
  Điện thoại: (067) 8578 285 - 0988 138 212
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH
Đăng ký lưu trú online Tải đơn đề nghị thuê chỗ ở, gửi Cơ sở đào tạo xác nhận Sinh viên đến đăng ký ở nội trú
Đăng ký lưu trú online       Tải Đơn đề nghị thuê chỗ ở, gửi Cơ sở đào tạo xác nhận       Sinh viên đến đăng ký ở nội trú
???ng day nóng
(0277) 8578 285
 


stats counter
 
  


Trang ch? | Gi?i thi?u | Th?ng báo | Bi?u m?u | Liên h?
NHà ? SINH VIêN T?P TRUNG THàNH PH? CAO L?NH
V?n phòng: 01 - 03 Hùng V??ng, Ph??ng 2, TP. Cao L?nh, t?nh ??ng Tháp
?i?n tho?i: (0277) 8578 285               Fax: (0277) 3851 857
Website: http://nosvdongthap.vn      Email: nosvdongthap@gmail.com
Tr??ng ban biên t?p: L?u Minh Trí - Giám ??c Trung tam Phát tri?n qu? nhà ??t T?nh
Xay d?ng và phát tri?n b?i Ban Qu?n ly v?n hành và S? d?ng
Nhà ? Sinh viên khu v?c thành ph? Cao L?nh